HOME    ZÁMEK OPOČNO


 

 

 

 

Úvodní stránka 

Turistické informace
    Prohlídka expozice
    Návštěvní doba
    Vstupné
    Mapy a plánky
 
Zámecké sbírky
    Obrazárna
    Bosch
    Knihovna
    Etnografie
    Zbraně

Historie
    Historický vývoj
    Přehled majitelů
    Rozrody majitelů
    Erby majitelů
    Rod Colloredů
    Pověsti

Město a okolí
    Procházka městem

Fotografie
    Exteriéry
    Interiéry
    Historické obrázky
    Město a park

Odkazy
    Encyklopedie
    Monografie
    Články
    Odkazy na internetu

O stránkách
    Kontakt
    Novinky

 

 

 

 

 

Přehled majitelů  Slavníkovci Původně zřejmě staré slavníkovské hradiště. Tato skutečnost není archeologicky podložena.

po roce 995

Přemyslovci Knížecím majetkem bylo Opočno určitě ještě v první polovině 12. století.
1350? - 1361 Mutina z Dobrušky (+1361) První historicky doložený majitel. Získal panství kolem roku 1350. Jeho vlastnictví je bezpečně prokázáno k roku 1359.
1361 - 1373 Sezema z Dobrušky (+ 1373) Syn předešlého.
1373 - 1376 Štěpán a Jan z Dobrušky a z Opočna Synové předešlého. Zpočátku drželi Opočno společně, kolem roku 1376 si rodový majetek rozdělili a Opočno si ponechal Štěpán.
1376 - ? Štěpán z Dobrušky a z Opočna (+ 1397) Neví se jak o Opočno přišel, ale v době své smrti ho již několik let nevlastnil.
1390? - 1397 Půta st.  z Častolovic (+ 1397) Koupil Opočno před rokem 1390. Držitelem byl prokazatelně roku 1394.
1397 - 1400? Půta ml. z Častolovic (+ 1403) Syn předešlého. Brzy po r. 1400 panství prodal.
1400? - 1408 Jan (Hynek) z Lichtenburka a z Opočna (+ 1408) Koupil Opočno brzy po roce 1400. K roku 1406 je doložen též přídomek "z Opočna".
1408 - 1413? Hynek, Alexandr a Jan z Lichtenburka Synové předešlého. Naposledy jsou jako držitelé Opočna připomínáni k roku 1413.
1413? - 1431 Jan Městecký z Opočna a z Dobrušky (+ 1431) Syn Štěpána z Opočna. Získal Opočno neznámo jak a celé období husitských válek je sporné. Většina autorů se shoduje na Janově osobě, ale např. A. Sedláček uvádí pro toto období jako majitele neznámého katolíka.
1431 - ? Jiří Berka z Dubé a na Vízmburku (+ 1450) Sedláček jej vůbec neuvádí: "V ty časy se dostal v držení Opočna M. S. z L.", kterého uvádí před Svojšem. Období po hustistkých válkách je rovněž velmi sporné.
? - ? Petr Svojše ze Zahrádky Kolem roku 1450 se zmocnil panství zřejmě násilně. Roku 1450 byla proti němu vedena trestná výprava: "Války opět roku 1449 začaly, usadil se Svojše na Opočně..."
? - ? Mikuláš Suchan z Libáně (+ 1451) O této osobě není téměř nic známo. Držení Opočna je doloženo až dodatečně k roku 1455, kdy vdova Dorota z Vlkova vznesla dědičný nárok. Sedláček jej uvádí před Svojšem.
1451 - 1455 Ladislav Pohrobek Český král. Po trestné výpravě proti předešlému byl sice oficiálním vlastníkem Opočna, ale fakticky jej držel Jiří z Poděbrad.
1455 - 1455 Jiří z Kunštátu a z Poděbrad Roku 1455 si nechal Jiří Opočno od Ladislava Pohrobka zapsat, čímž jeho držení legalizoval. Ještě téhož roku majetek prodal.
1455 - 1472 Vaněk (Václav) z Valečova (+ 23. 2. 1472) Koupil 29. 7. 1455 od předešlého.
1472 - 1481? Viktorín z Valečova a z Opočna (+ 1481?) Syn předešlého. Zemřel bez dědiců. Předem se svým strýcem uzavřel dědickou smlouvu.
1481? - 1487? Samuel z Hrádku a z Valečova (+ 1488) Strýc předešlého. Získal Opočno na základě smlouvy s předešlým po jeho smrti, zřejmě roku 1481. Ještě před smrtí majetek prodal.
1487? - 1495? Jan z Petrovic a Petršpurka Koupil panství od předešlého někdy před r. 1488.
1495? - 1516 Mikuláš mladší Trčka z Lípy (+ 2. 4. 1516) Koupil panství od předešlého nejpozději r. 1495.
1516 - 1516 Johanka z Březovic (+ 14. 7. 1516) Vdova po strýci předešlého. Získala Opočno na základě dědické smlouvy. Ještě téhož roku jej postoupila svým synům.
1516 - 1521 Zdeněk, Jan, Jindřich, Vilém a Mikuláš Trčkové z Lípy Synové předešlé a Mikuláše st. Trčky z Lípy. Do r. 1521 společně. Na Opočně se trvale zdržoval pouze Zdeněk.
1521 - 1533 Zdeněk a Mikuláš Trčkové z Lípy Drželi Opočno po smrti bratrů do roku 1533, kdy došlo k přerozdělení rodového majetku. Roku 1527 se Zdeněk ujal správy.
1533 - 1550? Jan ml. Trčka z Lípy a na Lichnici (+ 1550) Synovec předešlých. Převzal panství roku 1533 v rámci přerozdělování rodového majetku. Roku 1544 Opočno přepsal na svého bratrance Viléma, kterému panství předal před smrtí roku 1550.
1550? - 1569 Vilém Trčka z Lípy (+ 22. 10. 1569) Bratranec předešlého. Jan Vilémovi zapsal panství roku 1544 a učinil jej poručníkem veškerého majetku.
1569 - 1581? Žerotínové Vilém odkázal Opočno své sestře Veronice z Lípy, vdané do rodu Žerotínů, a jejím dětem. Protože Veronika zemřela dříve než Vilém (1567), vyvstaly z tohoto dědictví soudní spory mezi Trčky a Žerotíny.
1581? - 1588 Jaroslav Trčka z Lípy (+ 13. 6. 1588) Oženil se (před r. 1581) s Johankou ze Žerotína (dcera Veroniky z Lípy). Po tomto sňatku spory ustaly.
1588 - 1596 Vilém a Kryštof Jaroslav Trčkové z Lípy (+ Vilém: 13. 10. 1596 v tureckém zajetí) Synové předešlého.
1596 - 1601 Kryštof Jaroslav (+ 1601 na následky zranění v bitvě u Bělehradu) Po smrti bratra držel Opočno sám. Dlouho doufal v uzavření sňatku a zplození legitimního potomka, ale pro případ, že by se tak nestalo, ustanovil svým dědicem bratrance Jana Rudolfa.
1601 - 1634 Jan Rudolf Trčka z Lípy (+ 29. 9. 1634) Bratranec předešlého. Získal Opočno ustanovením předešlého.
1634 - 1635 Ferdinand II. Po smrti Jana Rudolfa byl veškerý majetek Trčků z Lípy za účast na Valdštejnově spiknutí zkonfiskován císařem a českým králem Ferdinandem II.
1635 - 1638 Rudolf a Jeroným Colloredové z Waldsee 28. 12. 1635 získali od císaře Opočno jako zástavu. 30. 8. 1636 jim pak bylo uděleno dědičně. Společně drželi Opočno do Jeronýmovy smrti roku 1638
1638 - 1657 Rudolf Colloredo z Waldsee (+ 24. 1. 1657) Držel Opočno sám po smrti bratra. Z opočenského panství vytvořil rodové svěřenství pro Jeronýmovy potomky.
1657 - 1694 Ludvík Colloredo z Waldsee (+1694) Syn Jeronýma a synovec Rudolfa. Získal Opočno na základě ustanovení o rodovém svěřenství.
1694 - 1726 Jeroným hrabě Colloredo (+ 1726) Po smrti Ludvíka, tedy vymření Asquinovy větve Coloredů, přešlo rodové svěřenství na Jeronýma z Vicardovy větve.
1726 - 1788 Rudolf Josef I. Colloredo (+ 1. 11. 1788) Dědictví, nejstarší syn předešlého.
1788 - 1807 František de Paula Gundakar Colloredo z Waldsee, od roku 1789 Colloredo-Mannsfeld (+ 27. 10. 1807) Nejstarší syn předešlého. Roku 1775 uzavřel sňatek s Marií Isabellou z Mansfeldu, od roku 1789 na povolení císaře rod používá jméno Colloredo-Mannsfeld.
1807 - 1843 Rudolf Josef II. Colloredo-Mannsfeld (+ 1843) Nejstarší syn předešlého. Zemřel bezdětný.
1844 - 1852 František II. de Paula Gundakar Colloredo-Mannsfeld (+ 1852) Synovec předešlého. Zemřel bez mužského dědice.
1852 - 1895 Josef I. Colloredo-Mannsfeld (+1895) Bratranec předešlého. Dědictví.
1895 - 1925 Josef II. Colloredo-Mannsfeld (+ 1957) Vnuk předešlého, dědictví. Josefův otec zemřel roku 1881.
1925 - 1942 Josef Leopold Colloredo-Mannsfeld (+ 1990) Synovec a adoptivní syn předchozího. Tehdy patnáctiletý Josef Leopold převzal Opočno po dělení rodového majetku roku 1925.
1942 - 1945 Velkoněmecká říše Nejprve nucená nacistická správa, později konfiskace.
1945 - 1961 Československá republika Opočno bylo zkonfiskováno na základě Dekretu prezidenta republiky (Benešovy dekrety) o konfiskaci a přerozdělení majetku Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů ze dne 21. 6. 1945.
1961 - 1990 Československá socialistická republika  
1990 - 1992 Československá federativní republika  
1993 - souč. Česká republika (restituční nároky Kristýny Colloredo-Mannsfeld a Jeronýmem Colloredo-Mannsfeld (dcera a synovec Josefa Leopolda Colloredo-Mannsfelda))

 -mb-


Stránky vytvořil: Lukáš Bojčuk, lukas.bojcuk@seznam.cz
Umístění stránky: http://sweb.cz/hejkalkovo.opocno/ 
Poslední aktualizace této stránky:

NAVRCHOLU.cz